سرور تیم اسپیک ایران

همراه با آنتی دیداس و فایروال قدرتمند مدگیمز

IRTS 16Slot

16 نفر ظرفیت
1 گیگ پورت

IRTS 32Slot

32 نفر ظرفیت
1 گیگ پورت

IRTS 64Slot

64 نفر ظرفیت
1 گیگ پورت

IRTS 128Slot

128 نفر ظرفیت
1 گیگ پورت

IRTS 256Slot

256 نفر ظرفیت
1 گیگ پورت

IRTS 512Slot

512 نفر ظرفیت
1 گیگ پورت