گیم سرور اختصاصی CS 1.6

همراه با آنتی دیداس و فایروال قدرتمند مدگیمز

GSCS16 Public

آپتایم %99.99
سرعت دانلود بالا (فست دانلود)
پنل مدیریت سرور
قابلیت افزودن مپ و اسکین
آنتی چیت قدرتمند Sxe Injected

GSCS16 Match

آپتایم %99.99
سرعت دانلود بالا (فست دانلود)
پنل مدیریت سرور
قابلیت افزودن مپ و اسکین
آنتی چیت قدرتمند Sxe Injected

GSCS16 JailBreak

آپتایم %99.99
سرعت دانلود بالا (فست دانلود)
پنل مدیریت سرور
قابلیت افزودن مپ و اسکین
آنتی چیت قدرتمند Sxe Injected

GSCS16 BaseBuilder

آپتایم %99.99
سرعت دانلود بالا (فست دانلود)
پنل مدیریت سرور
قابلیت افزودن مپ و اسکین
آنتی چیت قدرتمند Sxe Injected

GSCS16 Zombie

آپتایم %99.99
سرعت دانلود بالا (فست دانلود)
پنل مدیریت سرور
قابلیت افزودن مپ و اسکین
آنتی چیت قدرتمند Sxe Injected

GSCS16 Knife / AimAwp

آپتایم %99.99
سرعت دانلود بالا (فست دانلود)
پنل مدیریت سرور
قابلیت افزودن مپ و اسکین
آنتی چیت قدرتمند Sxe Injected

GSCS16 GunGame

آپتایم %99.99
سرعت دانلود بالا (فست دانلود)
پنل مدیریت سرور
قابلیت افزودن مپ و اسکین
آنتی چیت قدرتمند Sxe Injected

GSCS16 DeathRun

آپتایم %99.99
سرعت دانلود بالا (فست دانلود)
پنل مدیریت سرور
قابلیت افزودن مپ و اسکین
آنتی چیت قدرتمند Sxe Injected